Trang chủ Giới thiệu Khoa học Đào tạo Hợp tác Tạp chí Thư viện Tin tức Liên hệ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Tặng thưởng
Thành tựu
Đề tài nghiên cứu khoa học
Tin tức khoa học
Các công trình đã công bố
Chân dung nhà khoa học
Thông báo
Đào tạo Tiến sĩ
Chương trình đào tạo
Thủ tục - Biểu mẫu
Giới thiệu tạp chí
Tạp chí bốn phương
Thông tin tạp chí
Tổng mục lục các số
Giới thiệu thư viện
Giới thiệu sách mới
Sách trong thư viện
Thủ tục - Biểu mẫu
Hợp tác Quốc tế
Tin tức hoạt động
Tin tức bốn phương
http://vnedudev.com/HTQT/
http://tgn.edu.vn
http://www.vass.gov.vn
http://www.nlv.gov.vn/nlv
Viện Ngôn ngữ học - GS. Hoàng Phê (1919-2005)
   

Cập nhật: 3/4/2013 - 12:17:24 AM

                                  GS. Hoàng Phê
                                                                              (1919-2005) 
                                                                    Bút danh: Hoàng Phê. 
                                                                    Sinh năm: 1919, tại Đà Nẵng.
                                                                    Công tác tại Viện Ngôn ngữ học từ 1959 đến 1997.
         GS Hoàng Phê sinh ngày 15-7-1919 tại xã Ðiện Quang, huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sinh trưởng ở một vùng quê hiếu học, từ nhỏ ông đã theo đuổi nghiệp đèn sách và đỗ tú tài phần thứ nhất vào năm 1937. Sớm có tinh thần yêu nước, ghét đế quốc, được giác ngộ cách mạng, cuối năm 1946, ông tham gia cách mạng. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1947, ông phụ trách tuyên truyền kháng chiến huyện Nông Cống, Thanh Hoá và được kết nạp vào Ðảng cộng sản Việt Nam tại đây. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1947 Ông là phó Trưởng ty tuyên truyền Tỉnh Thanh Hoá. Từ tháng 12-1947 đến tháng 12-1949, ông đảm nhiệm chức vụ Tỉnh đoàn trưởng Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường trung học Phan Tây Hồ, Chi hội trưởng chi hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác Tỉnh Thanh Hoá. từ thánh 1-1950 đến tháng 9-1953, ông là cán bộ Trung ương Ðoàn thanh niên Cứu quốc, có thời gian làm Phó ban Tuyên truyền, Phó ban Tuyên huấn. từ tháng 9-1953 đến tháng 7-1955, ông được cử đi học Trường Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 7-1955 đến thánh 10-1959, ông là cán bộ Trung ương Ðoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Từ tháng 10-1959 đến 1968, ông là tổ trưởng tổ Ngôn ngữ học, Viện Văn học, thuộc Uỷ ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước. từ năm 1968, ông là một trong bốn cán bộ được giao trọng trách thành lập Viện Ngôn ngữ học. Kể từ đó cho đến lúc nghỉ hưu năm 1997, ông là cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu viên cao cấp Viện Ngôn ngữ học. Ông còn là Phó Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Ngôn ngữ và đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Tạp chí. Ông cũng là Chủ tịch đầu tiên của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông đứng ra thành lập Trung tâm từ điển học, giữ cương vị Giám đốc, Chủ tịch Ban điều hành Trung tâm và tham gia công tác ở Trung tâm cho đến tận những ngày cuối cùng.
          Gần 60 năm tham gia cách mạng, ở các vị trí công tác khác nhau, GS Hoàng Phê đã có những cống hiến to lớn, rất đáng trân trọng cho xã hội, cho đất nước nói chung; cho ngành Ngôn ngữ học và Viện Ngôn ngữ học nói riêng. Ðảng và Nhà nước ta đã khẳng định tài năng và những công lao, cống hiến của GS Hoàng Phê. Năm 1980, với những thành tích về giảng dạy và nghiên cứu, ngay từ đợt phong học hàm đầu tiên của nước ta, ông đã được phong học hàm Phó Giáo sư. Năm 1984,ông được phong học hàm Giáo sư.
          Giải thưởng Nhà nuớc về khoa học công nghệ về công trình cá nhân
          Giải thưởng Nhà nuớc về khoa học công nghệ vềcông trình tập thể "Từ điền tiếng Việt" (chủ biên)
          Các công trình khoa học đã công bố:
1. Điểm qua những ý kiến gần đây về vấn đề chữ quốc ngữ / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1960. - số 6. - tr.: 61-65.
2. Tiến tới giải quyết hợp lí vấn đề chữ quốc ngữ / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1960. - số 11. - tr.: 10-33.
3. Tình hình tiếng Việt và mấy nhiệm vụ cấp bách / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1960. - số 2. - tr.: 50-59.
4. Vấn đề chữ quốc ngữ / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1960. - số 5. - tr.: 60-72.
5. Tham luận về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ / Hoàng Phê // Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. - H. : Văn hoá, 1961. - tr.: 373-381.
6. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ / Hoàng Phê // Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. - H. : Văn hoá, 1961. - tr.: 9-139.
7. Một số ý kiến về công tác ngôn ngữ học của chúng ta hiện nay / Hoàng Phê // Tin tức Hoạt động khoa học. - 1962. - số 12. - tr.: 1-2.
8. Phấn đấu cho tiếng Việt của chúng ta ngày thêm phong phú, trong sáng và đẹp đẽ / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1962. - số 12. - tr.: 64-67.
9. Một số ý kiến về vấn đề thống nhất và tiêu chuẩn hoá tiếng Việt / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1963. - số 3. - tr.: 45-62.
10. Trên cơ sở nào thống nhất chính tả? (Nhân đọc Việt ngữ chánh tả tự vị của Lê Ngọc Trụ) / Hoàng Phê // Nghiên cứu Văn học. - 1963. - số 7. - tr.: 115-124.
11. Từ điển chính tả phổ thông / Hoàng Phê, Đào Thản,.... - H. : Văn hóa, 1963. - 152tr ; 28cm.
12. Về cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài / Hoàng Phê // Hoạt động khoa học. - 1963. - số 7. - tr.: 4-8.
13. Về những phương hướng chính của công tác ngôn ngữ học ở Việt Nam : BCKH tại Đại hội ngôn ngữ học thế giới 1973 tại Bucarest / Hoàng Phê // Tạp chí Nhân dân Á-Phi. - 1963. - số 2. - tr.: 230-233. (Bằng tiếng Nga).
14. Ngôn ngữ cần được coi trọng / Hoàng Phê // Viết thế nào cho đúng. - H. : Hội Nhà báo, 1965. - tr.: 5-24.
15. Về vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt / Hoàng Phê // Nghiên cứu ngôn ngữ học: T.1: Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. - H. : KHXH, 1968. - tr.: 3-41.
16. Về việc biên soạn một quyển từ điển tiếng Việt mới / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1969. - số 2. - tr.: 3-18.
17. Ferdinand de Saussure với ’Giáo trình ngôn ngữ học đại cương’ : (một số suy nghĩ khi đọc Giáo trình ngôn ngữ học đại cương của F. de Saussure) / Hoàng Phê // F. de Saussure, Giáo trình ngôn ngữ học đại cương. - H. : KHXH, 1973. - tr.: 5-14.
18. Ý kiến về một vấn đề nhỏ: Ưu hay iu? / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1973. - số 4. - tr.: 56-63.
19. Phân tích ngữ nghĩa / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1975. - số 2. - tr.: 10-26.
20. Từ điển tiếng Việt phổ thông / Hoàng Phê (chủ biên),.... - H. : KHXH, 1975. - 308tr ; 25cm; T.I: A-C.
21. Một số nguyên tắc giải quyết vấn đề chuẩn hoá chính tả / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1976. - số 1. - tr.: 1-10.
22. Vấn đề xây dựng và phát triển ngôn ngữ văn hóa dân tộc / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1976. - số 4. - tr.: 1-14.
23. Vấn đề thống nhất tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ văn hoá / Hoàng Phê // Báo Nhân dân. - 1976. - ngày 17-18/09.
24. Xây dựng tiếng Việt văn hoá / Hoàng Phê // Báo Giải phóng. - 1976. - số 291.
25. Về quan điểm và phương hướng chuẩn hoá tiếng Việt / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1978. - số 3. - tr.: 9-20.
BCKH trong Hội nghị Ngôn ngữ học ngành Đại học lần thứ nhất tại Tp. HCM, 1978.
26. Vấn đề cải tiến và chuẩn hoá chính tả / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1979. - số 3-4. - tr.: 2-24.
27. Yêu cầu cải tiến chính tả / Hoàng Phê // Báo Nhân dân. - 1979. - ngày 7/7.
28. Chuẩn hoá tiếng Việt về mặt từ vựng / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1980. - số 1. - tr.: 27-40.
Cũng đăng trong ‘Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ’. T.1, H.: KHXH, 1981, tr.: 86-93.
29. Sổ tay dùng từ / Hoàng Phê, Hoàng Văn Hành, Đào Thản. - H. : KHXH, 1980. - 123tr ; 15cm.
30. Ngữ nghĩa của lời / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1981. - số 3-4. - tr.: 3-23.
Cũng đăng trong ’Cái mới trong ngôn ngữ học nước ngoài’. T. XVI. M.: Progress, 1985, tr.: 399-405. (Bằng tiếng Nga).
31. Tiền giả định và hàm ý tiềm tàng trong ngữ nghĩa của từ / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1982. - số 2. - tr.: 49-51.
32. Logic của ngôn ngữ tự nhiên : (qua ngữ nghĩa một số từ thường dùng) / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1982. - số 4. - tr.: 35-43.
33. Một số vấn đề quan điểm trong vấn đề tên riêng không phải tiếng Việt / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1983. - số 3. - tr.: 8-20.
34. Vấn đề chuẩn hoá chính tả / Hoàng Phê // Chuẩn hoá chính tả và thuật ngữ. - H. : Giáo dục, 1983. - tr.: 103-132.
Cũng đăng trong Báo Sài Gòn giải phóng, 1978 ngày 4/10.
35. Logic của ngôn ngữ tự nhiên: Toán tử logic-tình thái : qua cứ liệu tiếng Việt / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1984. - số 4. - tr.: 5-21.
36. Thử vận dụng logic mờ nghiên cứu một số vấn đề ngữ nghĩa / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1985. - số 1. - tr.: 17-26.
37. Từ điển chính tả tiếng Việt / Hoàng Phê (chủ biên), Lê Anh Hiền, Đào Thản. - H. : Giáo dục, 1985. - 367tr ; 19cm; (Tái bản có sửa chữa bổ sung năm 2000).
38. Một số vấn đề về logic của ngôn ngữ tự nhiên : (qua cứ liệu tiếng Việt) / Hoàng Phê // Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông. - H. : Viện Ngôn ngữ học, 1986. - tr.: 430-438.
39. The logic of nature language: Logicomodal operator / Hoàng Phê // Social Sciences. - 1987. - số 1-2. - tr.: 104-117.
Tên bài dịch ra tiếng Việt: Lôgic của ngôn ngữ tự nhiên: Toán tử lôgic-tình thái.
40. Logic-ngôn ngữ học / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1988. - số 2. - tr.: 28-39.
41. Từ điển tiếng Việt / Hoàng Phê (chủ biên), Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản,.... - H. : KHXH, 1988. - 1206tr ; 23cm.
(Tái bản có sửa chữa, bổ sung năm 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003).
42. Ý nghĩa của hàm ngôn trong lời nói / Hoàng Phê // Tiếng Việt. - 1988. - tr.: 8-10; Số phụ của tạp chí "Ngôn ngữ".
43. Lôgic ngôn ngữ học : Qua cứ liệu tiếng Việt / Hoàng Phê. - H. : KHXH, 1989. - 184tr ; 20cm; (Tái bản có sửa chữa bổ sung).
44. Đâu, đây, đấy / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1989. - số 3. - tr.: 7.
45. Ngôn ngữ và đời sống-một số vấn đề quan điểm / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1990. - số 7. - tr.: 12-15.
BCKH tại HNKH ‘Ngôn ngữ và đời sống xã hội-văn hóa’. H.: Viện Ngôn ngữ học-Tạp chí Ngôn ngữ, 1990.
46. Logic of natural languages: its universality and peculiarity : BCKH, Hội nghị quốc tế "Giáo dục hợp tác và phát triển", Tp. HCM, 1991 / Hoàng Phê // Language education: Interaction and development. - Australia. - 1991. - tr.: 155-162.
Cũng đăng trong ‘Vietnam social sciences’, 1991, s.1, tr.: 51-58.
Tên bài dịch ra tiếng Việt: Logic của ngôn ngữ tự nhiên: tính phổ quát và tính đặc thù.
47. Một số vấn đề từ điển học : qua việc biên soạn quyển ’Từ điển tiếng Việt’ / Hoàng Phê, Nguyễn Ngọc Trâm // Ngôn ngữ. - 1993. - số 4. - tr.: 18-24.
Cũng đăng trong ‘Một số vấn đề từ điển học’. - H.: KHXH, 1997, tr.: 7-25
48. Ngôn ngữ dân tộc, ngôn ngữ quốc gia và phát triển / Hoàng Phê // Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam. - H : KHXH, 1993. - tr.: 218-221.
49. Từ điển chính tả / Hoàng Phê. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng; H. : Trung tâm từ điển học, 1995. - 510tr ; 20cm.
50. Dạy và học chính tả - dấu hỏi hay dấu ngã / Hoàng Phê. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng; H.: Trung tâm Từ điển học, 1996. - 128tr ; 21cm; (Tái bản có sửa chữa bổ sung năm 2002).
51. Từ điển vần / Hoàng Phê. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng; H. : Trung tâm từ điển học, 1996. - 183tr. ; 21cm.
52. Chính tả tiếng Việt, đặc điểm và các vấn đề : BCKH / Hoàng Phê // Hội thảo quốc tế về Việt Nam học. - H. - 1998. - ngày 15-17/8. - 15tr.
53. Chính tả tiếng Việt / Hoàng Phê. - H.: Trung tâm từ điển học; Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 1999. - 800tr ; 21cm; (Tái bản có sửa chữa bổ sung năm 2001).
54. Hoàng Tuệ-nhà khoa học có tài năng, khí phách, tâm huyết / Hoàng Phê // Ngôn ngữ. - 1999. - số 5. - tr.: 77-78.
55. Vietnamese script: some characteristics and problems / Hoàng Phê // Etudes Vietnamiennes. - 1999. - p.: 22-36.
Tên bài dịch ra tiếng Việt: Chữ viết của tiếng Việt: một số đặc điểm và vấn đề.
56. Tên riêng nước ngoài nên viết nguyên dạng hay phiên âm? / Hoàng Phê // Thế giới mới. - 2000. - số 404. - Kì I: Loại từ ngữ này không có yêu cầu dân tộc hoá; 2000. - số 405. Kì II: Thực tiễn đời sống tự nói ra kết luận.
57. Anh Tô - những kỉ niệm khó quên / Hoàng Phê // Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - tr.: 881-887.
58. Sổ tay dùng từ tiếng Việt / Hoàng Văn Hành, Hoàng Phê, Đào Thản. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - H. : KHXH, 2002. - 213tr ; 21cm.

Về trước  

Mới cập nhật:
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 11, NĂM 2015
 • MỜI DỰ SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ "NHỮNG TƯ TƯỞNG NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT"
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 10, NĂM 2015
 • MỜI DỰ SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ "ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ CỦA TÊN NGƯỜI VIỆT"
 • LỜI CẢM ƠN
 • Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây”
 • Hội thảo khoa học quốc tế: “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 8-9, NĂM 2015
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 7, NĂM 2015
 • HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II: PHIÊN TOÀN THỂ
 • Các tin khác:
 • Chân dung nhà khoa học: Phó Giáo sư Bùi Khắc Việt (1929 - 2006)
 • Từ nghề nghiệp và cách nhận diện chúng (Qua tư liệu nghề làm muối ở Xã An Hoà, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
 • Avram Noam Chomsky: “người có trí tuệ nhất thế giới”
 • Vài nét về sự phát triển nghĩa theo xu hướng loại suy
 • Hướng tới một sự phân loại các lớp biến đổi nghĩa
 • Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội - Phần I: Nhập đề
 • THÔNG BÁO SỐ 3 HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM 2013
 • THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẦN ĐỨC THẢO”
 • Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012
 • Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam”
 •  
 • MỜI DỰ SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ "ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ CỦA TÊN NGƯỜI VIỆT"
 • LỜI CẢM ƠN
 • Chi tiếtHội thảo khoa học quốc tế: “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”
  Chi tiếtHỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II NĂM 2015: THÔNG BÁO SỐ 3
  Chi tiếtMỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC TRƯỚC/TIỀN HỘI THẢO (PRE-CONFERENCE)
 • MỜI DỰ SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ
 • Chi tiếtVIỆN NGÔN NGỮ HỌC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
 • MỜI DỰ SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT"
 • Chi tiếtSECOND CALL FOR PAPER: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE LINGUISTICS OF VIETNAM (2015)
  Chi tiếtTHÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II NĂM 2015
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Chỉ số Niken
 • Chỉ số Nhôm
 • Chỉ số Đồng
 • LỜI CẢM ƠN
 • Chi tiếtHội thảo khoa học quốc tế: “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển”
  Chi tiếtHỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II NĂM 2015: THÔNG BÁO SỐ 3
  Xem thêm 
    Trang chủ Giới thiệu Khoa học Đào tạo Hợp tác Tạp chí Thư viện Tin tức Liên hệ  
  Lượt truy cập: 1942143
  Trực tuyến: 22

  Viện Ngôn ngữ học - All rights Reserved (Copyright 2006 - 2015)
  Email: vienngonnguhoc@vnn.vn - Tel/Fax: 04. 37674572
  Địa chỉ: Số 9, Kim Mă Thượng, Ba Đ́nh, Hà Nội
  Bản quyền website thông tin đã được đăng ký cho Viện Ngôn Ngữ Học. Đề nghị ghi rõ nguồn khi copy dữ liệu từ site này.