Đề tài nghiên cứu

Xét duyệt đề tài NCKH năm 2013-2014

21/01/2016 | 1495


Các bài viết khác

Nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2015 (1/2)

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam" (21/1)

Viện Ngôn ngữ học tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện (21/1)

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam (21/1)

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012 (21/1)

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam” (21/1)

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ (21/1)

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012 (21/1)

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012 (21/1)