Giới thiệu chung

2 năm trước | 6562

The Institute of Linguistics is a specialized scientific research agency under the Vietnam Academy of Social Sciences, founded in 1968 on the basis of the Linguistics Group (Institute of Literature) and the Scientific Terminology Group (under the Faculty Committee learn State)

Cấu hình để xác định các chính xác của cơ sở dữ liệu và ứng dụng ngôn ngữ của Việt Nam, ngôn ngữ Ethnic DT và nào trong ngôn ngữ trong Việt Nam, cung cấp các đối số đối với chính xác. Language books of the Party and State. Currently, VNNH has an organizational structure of 9 rooms and centers for scientific research in the specialties of linguistics: Vocabulary, Grammar, Phonetics, Ethnic Languages ​​Studies in Vietnam, Linguistics and Vietnamese History, Social Linguistics, Applied Linguistics, Language Rehabilitation Center, Center for Language Dissemination and Teaching; Department of Science and Training Management, General Administration and Library.

 

History: The 

Institute was established in 1968 according to Decree No. 59 / CP of May 14, 1968 of the Government Council on the basis of the Linguistics Institute of Literature and the Term of Scientific Faculty. At the beginning, the Institute of Linguistics was only Linguist Group and the Scientific Terminology Group. So far, the Institute has formed and researched scientific departments based on specialties of linguistics and the rooms for scientific research. 

Head office: The

Institute of Linguistics has 3 times changed its headquarters. Before 2005, the Institute of Linguistics was based in 20 Ly Thai To - Hanoi. After that, the office was transferred to 36 Hang Chuoi - Hanoi. 

Diễn đầu đầu hiện thời là: Số. 9 Kim Ma Thuong Street, Ba Dinh District, Hanoi (since October 2008).

 

Position and function:

Institute of Linguistics (international trading name: Institute of Linguistics) under the Vietnam Academy of Social Sciences, functions to study fundamental issues of linguistic theory and practice Vietnam and its application to the study of Vietnamese, ethnic minority languages ​​in Vietnam, regional and world languages; provide scientific arguments for the Party and State language policy making; apply the results of scientific research into real social life; organizing post-graduate counseling and training in linguistics, participating in developing the country's human resources. 

Duties and powers:

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch được Viện Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt và các kế hoạch nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao liên quan đến Ngôn ngữ học. 
2. Nghiên cứu cơ bản về ngôn ngữ học. 
3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếng Việt, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, ngôn ngữ các nước trong khu vực và các ngôn ngữ khác trên thế giới. 
4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ học, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác. 
5. Tham gia đánh giá và thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến Ngôn ngữ học theo luật định. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. 
6. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành. 
7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng. 
8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
9. Performing duties as assigned by the President of Vietnam Academy of Social Sciences. 

Source:  Decision No. 1052 / QD-KHXH signed by the Chairman of the Vietnam Academy of Social Sciences on September 19, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Institute of Linguistics

 Bài viết khác

Cơ cấu tổ chức

Lịch sử hình thành và phát triển