Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Trương Thị Hồng Gái

20/07/2020 | 3097
ThS. Trương Thị Hồng Gái

Ngày sinh: 12/04/1987 - Tại Nghệ An

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0974 045 038 - 0437674570

Email: truongthihonggai@gmail.com

I: Qúa trình đào tạo

Cứ nhân Ngôn ngữ học tại Đại học Khoa học - Đại học Huế, năm 2010

Thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Học viện Khoa học xã hội - Viện HLKHXHVN, 2019

II. Qúa trình hoạt động

Làm việc tại Viện Ngôn ngữ học từ năm 2011

III. Các công trình khoa học đã công bố

A. Đề tài khoa học các cấp

1. Điều tra, nghiên cứu tiếng Ca Dong góp phần xác định thành phần dân tộc của người Ca Dong ở Việt Nam (2013), Đề tài Cấp Bộ, Ủy ban Dân tộc, thành viên

2. Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng một số ngôn ngữ tiểu nhóm Chăm (Gia Rai, Raglai, Chu Ru) ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng, giải pháp, kiến nghị (2013-2014). Đề tài Cấp Bộ, thành viên

3.Từ vựng tiếng Cao Lan xét trên phương diện nguồn gốc của từ (2014), Đề tài cấp Viện, thành viên

4. Ngữ âm tiếng La Hủ (2017), Đề tài Cấp Viện, thành viên

5. Xu hướng biến đổi ngữ âm từ Proto - Tai sang tiếng Tày ở Đà Bắc, (2018), Đề tài Cấp Viện , thành viên

6. Tiếng Cuối ở Việt Nam (2017-2018). Đề tài Cấp Bộ, thành viên

7. Ngữ âm tiếng Mơ-nâm (2019), Đề tài Cấp Viện, chủ nhiệm

B. Các bài viết, báo cáo khoa học

1. Vị thế, chức năng tiếng Cuối và thái độ ngôn ngữ của người Cuối ở Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ số 6/2018, đồng tác giả

2. Hệ thống ngữ âm tiếng La Hủ tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, 2017, đồng tác giả

3. Bước đầu nhận diện hệ thống ngữ âm tiếng Mơ-nâm tại xã Măng Cành, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 12/2019


Nhân sự khác