Tin tức hoạt động

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TẠI VIỆN NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2022

12/03/2022 | 818


Các bài viết khác

Viện Ngôn ngữ học tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi (13/6)

Thông báo của Viện Ngôn ngữ học về việc ban hành danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 (6/6)

CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (2/6)

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (7/5)

CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ 1 NĂM 2024 (7/5)

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (31/1)

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (đợt 4) (16/1)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (16/1)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 (15/12)