Đề tài nghiên cứu

Nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2015

01/02/2016 | 2258


Các bài viết khác

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam" (21/1)

Viện Ngôn ngữ học tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện (21/1)

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam (21/1)

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012 (21/1)

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam” (21/1)

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ (21/1)

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012 (21/1)

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012 (21/1)

Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012 (21/1)