Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 3: Lùi thời gian tổ chức Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế lần thứ IV “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh của ngôn ngữ học khu vực và thế giới”

06/07/2020 | 2697


Các bài viết khác

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO KHOA HỌC "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM, TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP" (13/6)

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM, TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP" (13/6)

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC "NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2024" (7/5)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGỮ ÂM VÀ LỊCH SỬ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC (16/12)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “NGỮ PHÁP GIAO TIẾP VÀ DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ” (16/12)

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "GIÁO SƯ HOÀNG TUỆ VỚI NGÔN NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI" (16/12)

Mời dự thuyết trình khoa học “Nguồn gốc và quá trình hình thành của giọng Quảng Nam” (18/7)

Thông báo số 1 Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc với chủ đề: "Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022" (22/6)

MỜI DỰ THUYẾT TRÌNH VỀ PHÂN TÍCH HỘI THOẠI (7/6)