Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Nguyễn Thị Phương

26/04/2021 | 4769
TS. Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 04/02/1983 - Tại Thái Nguyên

Phòng ban: Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Chức vụ: Phụ trách phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912 805 090 - 37674574

Email: nguyenphuong83qlkh@gmail.com

I. SƠ LƯỢC LÍ LỊCH
1. Năm sinh: 04/02/1983
2. Nơi sinh: Thái Nguyên
3. Học vị: Tiến sĩ
4. Thời gian công tác tại Viện: Từ tháng 4/2009
5. Điện thoại: 3767 4574

   

 II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2009 - 1/2012: Nghiên cứu viên tại Trung tâm phục hồi chức năng ngôn ngữ
- 2/ 2012 - nay: Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế
III. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính; ngôn ngữ cơ thể dưới góc độ cấu trúc và dưới tác động của các nhân tố xã hội.
IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
* Các bài viết, báo cáo khoa học
1. Nguyễn Thị Phương – Nguyễn Đức Tồn, Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm từ biểu thị cảm giác trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ số 11, 2008.
2. Nguyễn Thị Phương, Hiện tượng đa từ loại trong nhóm từ biểu thị cảm giác trong tiếng Việt,  Hội thảo thanh niên Viện Ngôn ngữ học, 2009.
3. Nguyễn Thị Phương, Hiện tượng chuyển nghĩa trong nhóm từ biểu thị cảm giác trong tiếng Việt, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, 2011.
4. Nguyễn Thị Phương – Nguyễn Đức Tồn, Mấy vấn đề về cú pháp của ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ số 4, 2012.
5. Nguyễn Thị Phương , Một số vấn đề về ngôn ngữ kí hiệu, Tạp chí Ngôn ngữ số 5, 2013.
6. Nguyễn Thị Phương, Nghĩa của kí hiệu trong Ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, 2013.
7. Nguyễn Thị Phương, Đặc điểm cấu tạo của kí hiệu trong Ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế "Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập", Nxb Khoa học xã hội, 2014.
* Chương trình, đề tài nghiên cứu               
1. Nguyễn Thị Phương, Cấu tạo của kí hiệu trong ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Chuyên đề của Công trình cấp Bộ “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”, Viện Ngôn ngữ học, 2012.
2Nguyễn Thị Phương, Cấu trúc ngữ nghĩa của kí hiệu trong ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Chuyên đề của công trình cấp Bộ “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”, Viện Ngôn ngữ học, 2012.
3. Nguyễn Thị Phương, Ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Chuyên đề của công trình cấp Bộ “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”, Viện Ngôn ngữ học, 2012.
4.Nguyễn Thị Phương,  Đặc điểm từ vựng - ngữ nghĩa trong ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Đề tài cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2012.
5. Nguyễn Thị Phương, Đặc điểm ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, Đề tài cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2013.

6. Nguyễn Thị Phương, Đặc điểm định danh trong ngôn ngữ kí hiệu thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2014


Nhân sự khác