Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Phạm Thị Hương Quỳnh

26/04/2021 | 5283
TS. Phạm Thị Hương Quỳnh

Ngày sinh: 06/01/1982

Phòng ban: Trung tâm Giảng dạy và Trị liệu Ngôn ngữ

Chức vụ: Phụ trách trung tâm

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0962621629 - 37674581

Email: hqp2000@gmail.com

 A. Quá trình đào tạo

- Cử nhân (2004): Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 2004.

- Thạc sĩ (2009): Bảo vệ luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội, 2009.

- Tiến sĩ (2015): Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Học viện KHXH, 2015.

B. Quá trình hoạt động

2005 – 2007 : Giáo viên dạy ngữ văn tại trường PTTH

2009 – 2011: Học viên cao học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2011 -  công tác tại Viện Ngôn ngữ học

C. Các công trình khoa học đã công bố

* Đinh hướng khoa học

Ngôn ngữ học tri nhận

1. -Sóng – Xuân Quỳnh (Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục) Tạp chí Ngôn ngữ, số 7 năm 2012, tr75 – 80

2. Ẩn dụ ý niệm trong thơ Xuân Quỳnh, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư , số 4 năm 2014, tr85–89

3. Mô h ình chiếu xạ trong thơ Xuân Quỳnh (Qua ý niệm thời gian là sự di chuyển), Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 6 năm 2014, tr111–116.

4. -Ẩn dụ cấu trúc trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm CON NGƯỜI LÀ THỰC VẬT/CỎ CÂY - Tạp chí Khoa học trường ĐH Trà Vinh, số 16, tháng 12 năm 2014, tr67-73.

5. Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm CƠ THỂ CON NGƯỜI LÀ VẬT CHỨA ĐỰNG TÌNH CẢM, Ngôn ngữ và Đời sống, số 2, tháng 2 năm 2015, tr 11 – 16

6. Ẩn dụ ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH trong thơ Xuân Quỳnh, TC Ngôn ngữ, số 4 năm 2015, tr60-73

7. Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm CƠ THỂ CON NGƯỜI LÀ VẬT CHỨA ĐỰNG TÌNH CẢM, Ngôn ngữ và Đời sống, số 2, tháng 02 năm 2015, tr11-16.

8. Ẩn dụ ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH trong thơ Xuân Quỳnh, TC Ngôn ngữ, số 4 năm 2015, tr60-73

9. Vài nét dẫn nhập về thi pháp học tri nhận, TC Ngôn ngữ, số 8+9 năm 2015

10.  Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN trong thơ Xuân Quỳnh, Hội thảo Khoa Ngôn ngữ Những vấn đề ngôn ngữ học và nghiên cứu ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội, tháng 9 năm 2013

11. Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH trong thơ Xuân Quỳnh – Hội thảo khoa học quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, tháng 5 năm 2013.

12.  Vài nét dẫn nhập về thi pháp học tri nhận, Hội thảo ngôn ngữ học quốc tế lần thứ 2, ngày 23 tháng 8 năm 2015

13. Mô hình chiếu xạ trong ẩn dụ ý niệm CON NGƯỜI LÀ CỎ CÂY, Hội thảo ngữ học trẻ,

14.  Ẩn dụ ý niệm trong thơ Xuân Quỳnh (qua một số ý niệm tình yêu), đề tài khoa học cấp Viện, 2013, (chủ nhiệm)

15. Ẩn dụ cấu truc trong thơ Xuân Quỳnh, đề tài khoa học cấp Viện, 2014, (chủ nhiệm)

16. Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh, đề tài khoa học cấp Viện, 2015, (chủ nhiệm)

2013-2014

17. Tiếng Việt trong tương tác giữa giáo viên và học sinh trên lớp học ở trường trung học cơ sở, Đè tài khoa học cấp Bộ (thành viên)

18. Ngôn ngữ giao tiếp bằng kí hiệu của trẻ câm điếc bẩm sinh tiền học đường ở Hà Nội, Đề tài khoa học cấp Bộ 2015-2016  (thành viên) 


Nhân sự khác